ओबेलोडंजिवंजय परिदृश्य

इन्टेनज़िवन वोडीक समो-स्पोज़नाजे

ओड डिजील लोरी

प्रेवला लजिलजाना गुगलेट

नेजिगा सा मीकिम कोरिकामा दोस्तोपना जे प्रीको अमज़ोना।

काओ मेपा, ओवा नेजिगा निजे मेस्टो समो पो सेबी। प्रिमारनी izvor मड्रोस्टी जे वोडीक, डुहोवनी एंटेटिट कोजी जे इस्पोरुइको टोमोव मुद्रिह मैं ब्रजनिह उक्नेंजा यू ओबिकु लेकिजा। अपुविविंजा न ove lekcije pojavljuju se širom ove knjige da bi ohrabrila dalje istraživanje। ओना सु पोस्टवल्जेना न ओसनोवु पोवज़नोस्टी सा टेम्पामा, आई नेव सेव यूवेक डीरेक्ट्नो सा प्रीज़ेंटोवैनॉम इंफॉर्मैजोम।

Ove lekcije je dala Eva Pjerakos, koja je izgovarala reči Vodiča, i one su temelj Pathwork® programa za duhovno samo-otkriće। एक सु दुस्तूपने नेप्लात्नो न www.pathworkserbia.com.

ताकोए मुज़ेते सर्वनाय मोगे ओगोवोरे ओ यूस्टिवु यू "वोडी गो गोस्सोरी"। ओवडे से, सरेनी पो टेम्पमा, नालज़ेवी ओडगोवरी कोजे जे वोडीको ना ना पोस्टवल्जेना पितानजा ओ लेकीजामा न सस्टान्किमा "पितांजा" ओडगोरी "। नजीह मौज़े इकतति बगलपन्नो न www.theguidespeaks.com.

सामग्री

कोरिसेन्जे इज़्वोरा š लेक्सीजे आई पितंजा आई ओडगोरी

PRVI DEO: डोलज़क यू život

Pronalaženje riznice ž Sopstvo

कोराज़ांजे स्टाज़ोम anj ओडनोसी

ओद्रुजवंजे रियलनिम् n व्रम आई नोवैक

ओब्लिकोवेंज नाएगेव स्वेता č रेकी

पोदेस्वांजने e बालंस आई रेड

ओतवरांजे श्लोव e श्वेत दुहा

प्रीवाज़िलाज़ेनजे क्रितिक्सेन टाके o नोवो डोबा

वोसा पुटा us इसस हिस्ट

प्रवलजेनजे पेट्लजे ac रिंकर्नासीजा

DRUGI DEO: सुसरतंजय स्वोजी जी

इस्कॉपवेंज ज़्लाटा op विसे जे

Gledanje ogledala es Nesvesno

रज़ुमनेविजेता eta मालो एन नीज़े जा

प्रिग्लवजवन्गे सेलीन rl ड्यूलनोस्ट

उक्रुकविंज ज़वेरी ć वेलिको एन निज़ी जा

ट्रैंज़े यू ज़ाक्लोन ke मस्के आई ओडब्रेन

पूजनंज │ अहं

TREOI DEO: ओबव्लंजने राडा

पॉज़िवंज बोगा it मोलिटवा आई मेडिटाकिजा

पोदिज़ांजे पोक्लोप्का anj श्रम

इस्कोपावंज नैसिह मिसली av स्लाइक

ओबेलोडंजीवंजे लाइका od स्लिका ओ बोगू

ओस्लोबांजे सीले đ जेडना एनर्जिजा

प्रोक्रेतांजे टोका anj नेगातिवन्नो ज़ादोवोलजस्टोवो

रज़ोटकृविंज नजगोरग। माने

प्रियत्वंजने नृपजतनिहं पश्येदिका at नेगातिवनोस्त

नपुसंजने at नेगातिवन्ना नमेरा

स्लैमंजे कलुपा │ न-तोक

Usklanivanje sa čežnjom đ पोट्रेबे

ज़द्रुवंजने अनट्रा ž टेलो

ज़बाकविंज तेरेटा ac क्रिविका

इस्प्लोव्लजवंज │ सिंबोली

Poga Panje puta e Sledeći koraci

© 2016 जिल लोरे। सव प्रवा ज़द्रज़ाना।

ओबलोदनविजय स्केनरिजा: इनटेनज़िवन वोडीक समो-स्पोज़नाज़ी

ओबेलोडंजिवंजए परिदृश्यर_स्क्रिप्ट सर्बियाई_300_v.3178 पृष्ठ / $ 2.99 ईबुक / $ 7.99 पेपरबैक

AMAZON | पेपरबैक

AMAZON ब्रिटेन | पेपरबैक

APPLE BOOKS | ई-पुस्तक 

बार्न्स एंड नोबल | नुक्कड़ 

Share